Tên công trình: ĐMS TĐS 8B, TBĐ 40.1, Thôn Ẩn Đạt, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ công trình: TĐS 8B, TBĐ 40.1, Thôn Ẩn Đạt, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

Thời gian thi công: 29/11/2021

Thời gian bàn giao: 07/12/2021