Tên công trình: ĐMS TĐS 198-199-229-436-437, TBĐ 14, Ấp Trà Kha, Xã Đại An, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ công trình: TĐS 198-199-229-436-437, TBĐ 14, Ấp Trà Kha, Xã Đại An, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Thời gian thi công: 26/11/2021

Thời gian bàn giao: 03/12/2021