Tên công trình: ĐMX Thửa 437, TBĐ 21, thôn Phổ, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ công trình: Thửa 437, TBĐ 21, thôn Phổ, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Thời gian thi công: 09/11/2021

Thời gian bàn giao: 17/11/2021