Công trình Bluetronics tại No.04, street Veng Sreng, Sangkat Chomchao, Khan Posenchey, Phnom Penh, Cambodia