Tên công trình: TGDĐ Thửa 172 và 173, TBĐ 02, TDP 01, TT Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Địa chỉ công trình: Thửa 172 và 173, TBĐ 02, TDP 01, TT Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Thời gian thi công: 10/12/2021

Thời gian bàn giao: 15/12/2021