Tên công trình: ĐMS TĐS 10, TBĐ 10, Xã Thới Lai, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Địa chỉ công trình: TĐS 10, TBĐ 10, Xã Thới Lai, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Thời gian thi công: 24/11/2021

Thời gian bàn giao: 28/11/2021