Công trình Bluetronics tại No 1341 Road 5, SayKeo, Phnom Pênh