Công trình Bluetronics tại National Road 5 Lolok Sor, Pursat