Công trình Bluetronics tại National Road 1 Phum Toul Tnot, Kien Svay, KanDal