Địa chỉ công trình: 190 Nguyễn Thị Định, P. An Phúc, Quận 2, TP.HCM