Tên công trình: BHX Thửa 72 +73, TBĐ 12, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT

Địa chỉ công trình: Thửa 72 +73, TBĐ 12, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT

Thời gian thi công: 25/11/2021

Thời gian bàn giao: 27/11/2021