Tên công trình: BHX Thửa 207, TBĐ 32, Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành, Tỉnh BRVT

Địa chỉ công trình: Thửa 207, TBĐ 32, Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành, Tỉnh BRVT

Thời gian thi công: 29/11/2021

Thời gian bàn giao: 02/12/2021