Tên công trình: BHX + NATK TĐS 61,66,67,68,69,74, TBĐ 31, Phường An Thạnh, TP. Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ công trình: TĐS 61,66,67,68,69,74, TBĐ 31, Phường An Thạnh, TP. Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

Thời gian thi công: 16/11/2021

Thời gian bàn giao: 21/11/2021