Tên công trình: BHX TĐS 37, TBĐ 21, Ấp Chà Là, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Địa chỉ công trình: TĐS 37, TBĐ 21, Ấp Chà Là, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Thời gian thi công: 07/10/2021

Thời gian bàn giao: 10/12/2021