Tên công trình: BHX + NTAK Thửa 19+21+22, TBĐ 34, 296 Trương Công Định, phường 08, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Địa chỉ công trình: Thửa 19+21+22, TBĐ 34, 296 Trương Công Định, phường 08, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Thời gian thi công: 18/11/2021

Thời gian bàn giao: 21/11/2021