Tên công trình: BHX 08 – 10 Trương Gia Mô , P. Thạnh Mỹ Lợi , Tp. Thủ Đức (Quận 2 Cũ), TP.HCM

Địa chỉ công trình: 08 – 10 Trương Gia Mô , P. Thạnh Mỹ Lợi , Tp. Thủ Đức (Quận 2 Cũ), TP.HCM

Thời gian thi công: 26/11/2021

Thời gian bàn giao: 29/11/2021